Regulamin PDF Drukuj

Regulamin korzystania z aplikacji FreshManager


§1 [Definicje]


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1)      Operator Marcin Lis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Agrovative Marcin Lis z siedzibą w Lasopole 8, 05-650 Chynów, NIP 797-162-89-57, REGON 672899810.

2)      Aplikacja lub Serwis– dedykowana dla rolników, zorganizowana platforma – program komputerowy, który Użytkownik może, bez opłat, pobrać ze strony internetowej www.freshmanager.pl oraz współpracujące z nim witryny internetowe określone w załączniku do niniejszego regulaminu, stworzone przez Operatora umożliwiające Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzania własnych danych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji i Serwisu wymaga połączenia do sieci Internet.

3)      Platforma – aplikacja i wszystkie z nią współpracujące witryny internetowe oraz aplikacje mobilne.

4)      Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Aplikacji, Serwisu i całej platformy, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

5)       Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i prowadzi gospodarstwo rolne lub świadczy usługi skierowane do podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

6)      Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji, z którego Użytkownik może wprowadzać, usuwać i modyfikować dane, widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.

7)      Rejestracja – procedura rejestracji w Platformie.

8)  Serwis pośrednictwa finansowego - Dotpay, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000296790,  NIP 6342661860, REGON 240770255  o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale opłaconym 4.000.000,00 złotych.

9)      Dystrybutor - firma, która uzyskała od Operatora prawa do sprzedaży licencji na korzystanie z Aplikacji, której nazwa i dane zostały opublikowane na stronie www.freshmanager.pl


§2 [Informacje ogólne]


 1. Aplikacja stanowi wyłączną własność Operatora.
 2. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne i bezpłatne, chyba że z postanowień Regulaminu wynika, że korzystanie z danej usługi świadczonej przez Operatora w ramach Aplikacji jest płatne.
 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 6. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 7. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora; jakiekolwiek wykorzystywania logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 8. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji a także graficznych elementów Aplikacji i innych treści w niej umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Aplikacji jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów  Aplikacji, a także wyglądu Aplikacji jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie. Aplikacja jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.freshmenager.pl oraz w innych partnerskich serwisach, z którymi operator współpracuje w formie pliku instalacyjnego.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Aplikacji materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.


§3 [Warunki techniczne korzystania z Aplikacji; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]


 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z wszystkich usług dostępnych w Aplikacji, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

1)      połączenie z siecią Internet;

2)      posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

3)      korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania Java, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

4)      w celu dokonania Rejestracji w Aplikacji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email);

 1. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 2. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o zamieszczeniu w Aplikacji przez jakiegokolwiek Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich zostanie uniemożliwiony.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, w tym celu należy na adres email, o którym mowa w §2, pkt 2 wysłać wiadomość z odpowiednią informacją zawierającą dane umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.


§4  [Zawarcie umowy na korzystanie z Aplikacji; Rejestracja]


 1. Operator umożliwia z pośrednictwem Aplikacji zawarcie z nim umowy na korzystanie z zasobów Aplikacji i usług świadczonych przez Operatora w ramach Aplikacji.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji Regulaminu dokonanej przy instalacji Aplikacji.
 3. W celu dokonania Rejestracji, która jest konieczna dla uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje następujące, zgodne ze stanem faktycznym dane, o ile podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy: nazwa (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko), adres, adres do korespondencji, adres email, NIP, REGON, telefon kontaktowy, login oraz hasło dostępowe do Profilu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym dokonać ich aktualizacji.
 5. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Operator zakłada dla Użytkownika Profil.§5 [Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu]


 1. Dostęp do następujących usług świadczonych przez Operatora w ramach Aplikacji  jest bezpłatny w ciągu 30 dni od daty instalacji ( o ile Operator nie ustalił szczególnych warunków korzystania z Aplikacji):

1)      prowadzenie zapisów w module działki ewidencyjne

2)      prowadzenie zapisów w module kwatery

3)      prowadzenie zapisów w module maszyny

4)     prowadzenie zapisów w module pracownicy

5)      prowadzenie zapisów w module zabiegi

6)      prowadzenie zapisów w module magazyn

7)      prowadzenie zapisów w module magazyn owoców (magazyn chlodnie),

8)     prowadzenie zapisów w module system fakturowy

9)      prowadzenie zapisów w module kalendarz

10)    korzystanie z modułu biblioteka czasopism fachowych

W okresie 30 dni od chwili instalacji Aplikacji dostęp do poszczególnych modułów jest ograniczony. Użytkownik nie może drukować wszystkich raportów, a te które są możliwe do wydrukowania opatrzone są napisem Wersja 30-dniowa niezarejestrowana.

Pełna funkcjonalność programu następuje w chwili zakupu licencji online lub po wprowadzeniu kodu aktywującego otrzymanego od sprzedawcy.


§6 [Płatności]


 1. Korzystanie z usług, o których mowa w §5 ust. 2 jest płatne na zasadach określonych poniżej.
 2. Wynagrodzenie należne Operatorowi za korzystanie z usług, o których mowa w §5 ust. 2 określone zostało w cenniku dostępnym w Serwisie pod adresem http://freshmanager/cennik, dalej „Cennik”.
 3. Wszystkie ceny podane w Cenniku są podane w wartościach netto bez podatku VAT oraz w wartościach brutto z podatkiem VAT.
 4. Zawierając umowę, o której mowa w §4 ust. 2 Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania opłat za korzystanie z usług i funkcjonalności Serwisu, o których mowa w określonych w §5 ust. 2, z których korzystanie bez uprzedniego uiszczenia opłaty jest niemożliwe.
 5. Opłaty w wysokości wynikającej z Cennika uiszczane są w systemie przedpłatowym.
 6. Wszelkie opłaty należy uiszczać za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego.
 7. Korzystanie z Serwisu pośrednictwa finansowego wymaga akceptacji odpowiedniego regulaminu tego serwisu.
 8. Serwis pośrednictwa finansowego może pobierać od dokonywanych wpłat prowizję, według aktualnej tabeli prowizji tego serwisu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Z chwilą uiszczenia odpowiedniej opłaty, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej usługi.
 10. Prawo do pobierania opłaty za licencję Aplikacji ma również Dystrybutor, którego dane podane zostały na stronie www.freshmanager.pl

10.  Operator, nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Użytkownik uiszczał na rzecz Operatora opłaty wynikające z Cennika, wystawi zbiorczą fakturę VAT, obejmującą wszystkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika w danym miesiącu i prześle ją, w formie załącznika do wiadomości email na adres email Użytkownika wskazany podczas Rejestracji lub udostępni ją Użytkownikowi do pobrania z poziomu jego Profilu w ramach Aplikacji.

11.  Operator zastrzega, że w szczególności w zakresie zamieszczania w Aplikacji reklam i ogłoszeń może ustalić z Użytkownikami, na podstawie odrębnych umów inne warunki płatności niż opisane w niniejszym paragrafie.


§7 [Zmiana Cennika]


 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmian Cennika.
 2. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zamiaru dokonania zmian Cennika, zmiany te zostaną ogłoszone w Serwisie.
 4. Nowy Cennik obowiązuje z chwilą ogłoszenia go w Serwisie pod adresem pod adresem http://freshmanager/cennik.


§8 [Dane Użytkownika, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji]


 1. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika do Aplikacji stanowią dane, za których prawdziwość i legalność Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Operator jest administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji w Aplikacji.
 3. Administrator Danych zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom Aplikacji realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Profil lub wysłanie wiadomości email do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . z adresu email podanego podczas rejestracji w Aplikacji.
 4. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator Danych gromadzi następujące dane o Użytkownikach – imię, nazwisko, adres, adres korespondencyjny, adres email, telefon kontaktowy, login oraz hasło  – które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji w Aplikacji. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Aplikacji.
 5. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Operator gromadzi informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z Aplikacją. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Aplikacji. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
 7. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 8. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies, - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 9. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10.  Dane osobowe Użytkownika nie są widoczne dla innych Użytkowników Aplikacji, poza tymi danymi, jakie Użytkownik dobrowolnie umieścił w Aplikacji.

11.  Operator nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, gromadzonych przez poszczególnych Użytkowników Serwisu poprzez umieszczenie ich w Profilach Użytkowników w ramach Serwisu lub w inny sposób w Serwisie, bowiem nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych.

12.  Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych do przetwarzania i które przetwarza jako Administrator Danych, w tym w szczególności:

1)      stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2)      prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;

3)      do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Operatora;

4)      zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

5)      prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.


§9 [Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu]


 1. Umowa, o której mowa w §4 ust. 2, może zostać przez Użytkownika rozwiązana przez Użytkownika w każdej chwili poprzez usunięcie Profilu.
 2. W przypadku rozwiązania umowy opłaty uiszczone przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z płatnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, Profil Użytkownika zostanie usunięty w taki sposób, że dostęp do danych w nim zapisanych nie będzie możliwy, nie wcześniej jednak niż po 3 miesiącach od dnia rozwiązania umowy, za co Operator nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności.
 4. Usunięcie Profili przez Użytkownika oznacza bezpowrotną utratę danych zapisanych na nim lub w innym miejscu Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Operator nie ponosi względem Użytkownika z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.


§11 [Wyłączenie odpowiedzialności Operatora]


 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Aplikacji.
 3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:

1)      treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym;

2)      jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników;

3)      szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej;

4)      niemożność zalogowania się w Aplikacji spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.

 1. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość widomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email do Operatora ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.


§12 [Reklamacje]


 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem e-usług przez Operatora,
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listownie na adres Operatora.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie emaila. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


§ 13 [Zmiany Regulaminu]


 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian
 3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Operatora, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.


§ 14 [Postanowienia końcowe]


 1. Operator zastrzega sobie prawo do ustalenia z poszczególnymi Użytkownikami innych warunków korzystania z Aplikacji na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się wyłącznie w braku odmiennych postanowień pisemnej umowy.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2010r..
 3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.freshmanager.pl/regulamin, a także w siedzibie Operatora.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy rzeczowo według siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 

© 2010 Agrovative